Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů a provozovatel webové prezentace www.lightstudiopraha.cz
Barbora Synková, se sídlem Ohradní 1345/6, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 71983902 zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU. Správce osobních údajů tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné.

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem plnění smlouvy uzavřené s klientem o pronájmu nebytových prostor a nezbytných operací potřebných k uzavření této smlouvy. V této souvislosti vyžaduje při uzavření smlouvy (rezervaci pronájmu) od (potenciálních) zákazníků údaje, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy a jejich neposkytnutí má za následek, že správce nemůže vyřídit rezervaci a nedojde k uzavření smlouvy. Správce uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu se zákazníkem a do konce promlčecí doby případných nároků z ní vyplývajících.

Správce zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu své služby, tj. zasílání adresných nabídek svým zákazníkům případně potenciálním zákazníkům.

Zákazník nebo jiná dotčená osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let.

Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to e-mailem (viz kontkt níže), přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu.

Správce zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, spisové a archivace na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, obchodní zákoník, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají během retenčních lhůt vyžadovaných zákonem.

Správce zpracovává pouze osobní údaje osob ve věku od 18 let.

Správce využívá při zpracovávání osobních údajů externích poskytovatelů služeb osobní údaje dotčených osob mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to právní základ, například provozovateli rezervačního systému, podniku poskytujícímu služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcem provozovatele apod.

Zákazník se může na Správce obrátit se žádostí o přístup k osobním údajům (o informace o zpracovávání svých osobních údajů) dle čl. 15 GDPR, o opravu nebo výmaz podle čl. 16 a 17 GDPR, o omezení zpracování podle čl. 18 GDPR nebo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR.

Dotyčná osoba se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na odpovědnou osobu – správce (viz kontaktní údaje uvedené níže).

e-mailem rezervace@lightstudiopraha.cz

 

2. 5. 2021